1. Navn Foreningens navn er: Child Care Denmark

2. Hjemsted.

Foreningens hjemsted er: Nordfyns Kommune

Adresse: Child Care Denmark Farstrupvej 86 5471 Søndersø

3. Formål

a) Foreningens formål er at yde bistand til børn i 3. verdenslande, der pga. krig, katastrofer, AIDS og social nød ikke har mulighed for skolegang, og andre basale livs nødvendigheder.

b) Hjælpen ydes uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold.

c) Foreningen støtter projekter og børn gennem foreningen ”Uganda Child Care Denmark” som er en NGO i Uganda, samt andre af bestyrelsen godkendte foreninger.

4. Bestyrelsen

a) Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 — 5 medlemmer + suppleanter, der træffer alle beslutninger der, ikke særskilt er henlagt til generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasser og evt. bestyrelsesudvalgsmedlemmer.

c) Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg på den årlige generalforsamling, og således at formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på ulige år og næstformand og kasser, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på lige år. Genvalg kan finde sted.

d) Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne kan efter bestyrelsens beslutning deltage i arbejdet.

e) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 1 gang årligt.

f) Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med min. 4 dages varsel.

g) Der laves et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

h) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens rammer.

i) Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

j) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af medlemmerne er til stede.

5. Generalforsamling

a) Generalforsamlingen består af bestyrelsens medlemmer og tilstedeværende faddere.

b) Generalforsamling afholdes en gang om året.

c) Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

d) Der skal afholdes ekstraordinært generalforsamling såfremt min. 30% af foreningens faddere kræver det.

e) Dagsorden for den årlige generalforsamling er følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. formanden.

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasser.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være indsendt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeberettigede på generalforsamling er: bestyrelsens medlemmer, tilstedeværende faddere, der har indbetalt kontingent eller bidrag til Child Care Denmark. Der tildeles 1 stemme pr. fadder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

6) Medlemmer Foreningen har to former for medlemskab: Medlemmer og støttemedlemmer.

Medlemmer er stemmeberettigede.

Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede.

Medlemmer (stemmeberettigede) Man er medlem med stemmeret hvis man har tegnet min. et fadderskab i Child Care Denmark.

Støttemedlemmer (ikke-stemmeberettigede) Alle privatpersoner med interesse og for foreningen kan tegne støttemedlemskab uden stemmeret.

Kontingent for støttemedlemmer godkendes på generalforsamlingen.

7. Regnskab og revision.

a) Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. December til revisorerne. Driftsregnskab og status, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år to revisorer, hvoraf den ene er en registreret/autoriseret revisor. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er tilstede.

b) Tegningsberettiget er: foreningens formand samt et bestyrelsesmedlem.

8. Vedtægtsændringer og opløsning

a) Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kan kun ske på generalforsamling, og kun såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

b) Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om foreningens opløsning, skal samtidig træffe bestemmelse om, hvad foreningens formue skal overgå til, idet likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsningen skal overdrages til en anden forening eller organisation, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

9. Eksklusion

Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål eller ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til betaling. Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og skal godkendes eller omstødes på den første efterfølgende generalforsamling

10. Vederlag

a) Medlemmer af bestyrelsen og de af bestyrelsens nedsatte udvalg medtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettiget til at modtage godtgørelse i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.

b) Bestyrelsen kan beslutte at ansætte lønnet medhjælp til at forestå bestyrelsens daglige drift.

Child Care Denmark’s bestyrelse:

Carsten Jespersen Bestyrelsesmedlem/direktør

Bjarne Larsen Næstformand

Gerner Frederiksen Formand

Joan Sørensen Medlem/sekretær

Christian Brink Kasserer